Diwali Festival Calander2012

10 November 2012   Vag Baras /Vasu Baras / Govasta Dwadashi 11 November 2012   Dhanteras/ Laxmi Pooja /Dhanvantari Jayanti 12 November 2012   Kali Chaudas 13 November 2012   Diwali / Laxmi poojan / Amavashya 14 November 2012   New Year Begin /Dipawali Padva /Kali Pooja/Annakut/Abhayanga Snan/Bali Pratipda 15 November 2012   Bhai Dooj/