Category Archives: Shiv aarti

Gauri vrat 2013 Shiv Aarti

OM JAI SHIV OMKARA, PRABHU JAI SHIV OMKARABRAHMA VISHNU SADA SHIV, ARDHANGII DHARAOM JAI SHIV OMKARA… EKANANA CHATURANAN PANCHANAN RAJEHANSANAN, GARURAASAN VRISHVAHAN SAJEOM JAI SHIV OMKARA…. DO BHUJA, CHAAR CHATURBHUJA DASHABHUJA ATI SOHETIINON ROOP NIRAKHATE TRIBHUVAN JAN MOHEOM JAI SHIV OMKARA… AKSAMALA VANAMALA MUNDAMALA DHARICHANDANA MRIGAMAD SOHAI BHAALE SHASHIDHAARIJAI SHIV OMKARA… SHVETAMBARA PIITAMBARA BAAGHAMBARA ANGEBRAHMADHIK… Read More »